Jsme společnost Dobrá logopedie s.r.o., IČ: 062 30 369, se sídlem: Sušilova 602/13, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 100859 („my“, „Dobrá logopedie“).

Provozujeme webové stránky www.logapka.cz („webové stránky“), prostřednictvím kterých si můžete objednat naši službu Logopedická pohotovost, která se skládá zejména ze získání přístupu do naší aplikace Logapka („Logapka“), posouzení vašich materiálů klinickým logopedem („odborníkem“), konzultace s odborníkem a následného doporučení od odborníka („služba“, „Logopedická pohotovost“).

Logopedickou pohotovost vám chceme poskytovat proto, abyste mohli konzultovat vaše logopedické problémy s odborníky online.

Službu vám poskytujeme podle těchto podmínek. Může se stát, že si některé podmínky spolu domluvíme odchylně. V takovém případě má naše dohoda přednost před těmito podmínkami.

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@logapka.cz, tel. č. 702 833 314 nebo písemně na adrese sídla Dobré logopedie.

                                                      I.        Objednání služby

 1. Naši službu si můžete objednat prostřednictvím kontaktního formuláře, který najdete na našich webových stránkách. Tam si také můžete přečíst podrobnosti o této službě.
 2. Vyplnění tohoto kontaktního formuláře považujeme za vaši závaznou objednávku naší služby. Po vyplnění kontaktního formuláře se vám ozve náš koordinátor, který vám sdělí další instrukce. Pokud koordinátorovi potvrdíte váš zájem o naši službu, je mezi námi takovým momentem uzavřena smlouva.
 3. V následujícím kroku vám náš koordinátor zašle odkaz na:
 4. vyplnění dotazníku,
 5. nahrání videa do Logapky,
 6. provedení platby,

což považujeme za potvrzení o uzavření smlouvy mezi námi.

 • Poté, co cenu za službu uhradíte a nám bude připsána příslušná částka na účet, se s vámi spojí příslušný odborník, abyste se společně domluvili na termínu konzultace. O termínu konzultace vám zašleme potvrzení.

                                                        II.        Průběh služby

 1. Pro umožnění nahrání obsahu do Logapky vám do ní bude zřízen přístup.
 2. Vámi dodané materiály (vyplněný dotazník a nahrané video) posoudí odborník.
 3. V domluveném termínu konzultace se s vámi odborník spojí a zhodnotí vaše materiály, případně doporučí další postup.
 4. Pokud odborník usoudí, že pro vás nemá žádná doporučení a tudíž neví, jak by vám mohl poradit, vrátíme vám zaplacenou cenu služby, a to do 14 dnů od vaší konzultace, která skončí tímto závěrem. Současně s tím vám bude zrušen přístup do Logapky.

                                                         III.        Platební podmínky

 1. Aktuální cenu služby najdete vždy na našich webových stránkách.
 2. Zaplatit můžete prostřednictvím platební brány SimpleShop, a to kartou nebo bankovním převodem . Při platbě postupujte podle uvedených platebních instrukcí.
 3. V případě bezhotovostní platby je váš závazek uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.
 4. Fakturu vám vystavíme a zašleme elektronicky e-mailem, pokud nám nedáte vědět předem, že ji potřebujete vystavit a doručit v listinné podobě. Nejsme plátci DPH a cena služby je tak uvedena bez DPH.

                          IV. Doprava a platba

 

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Loga banky
 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

                        V.       Odstoupení od smlouvy

 1. Podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu k nám uplatní pouze tehdy, pokud služby objednáváte jako spotřebitel. To znamená, že smlouvu s námi uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 2. Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb.
 3. Pro některé případy však platí specifická pravidla, a to i pro následující případ. Máme proto pro vás důležité upozornění. Pokud nám dodáte vaše materiály dříve, než uplyne vaše 14denní lhůta pro odstoupení (běžící od uzavření smlouvy – tedy momentu, kdy s koordinátorem potvrdíte váš zájem o naši službu), budeme to považovat za váš výslovný souhlas s tím, abychom vám plnění poskytli ještě před uplynutím vaší lhůty pro odstoupení. Tím možnost odstoupení ztrácíte.
 4. V případě, že jste nám materiály nedodali a rozhodnete se ve 14denní lhůtě od uzavření smlouvy odstoupit, musíte nás o odstoupení informovat – e-mailem nebo dopisem. Napište nám, co a kdy jste u nás objednali, jaké bylo číslo objednávky a jak a kam vám máme poslat peníze zpět. Můžete použít vzorový formulář dostupný zde.
 5. Pokud jste nám sice nedodali materiály, ale již zaplatili cenu služby, máme právo vám vrátit částku odpovídající ceně služby poníženou o poměrnou část za již poskytnuté služby. Částku vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali.
 6. V případě vašeho odstoupení vám zrušíme přístup do Logapky.

                                                        VI.        Autorská práva

 1. Nahráním a vyplněním materiálů určených ke konzultaci s odborníkem nám dáváte svolení k jejich využití za účelem poskytnutí služby (logopedického posouzení). Jiným způsobem tyto materiály bez vašeho svolení využívat nebudeme.
 2. Aplikace Logapka jako celek a všechny její části (tzn. i materiály zpřístupněné v rámci Logapky) jsou chráněny autorskými právy. Bez našeho svolení nejde jakoukoliv část libovolně využívat.
 3. Abyste mohli Logapku používat a nahrát do ní váš obsah, případně se podívat na materiály, které vám daný odborník přidělil, udělujeme vám k tomu nevýhradní oprávnění – licenci. Neomezujeme užívání územně, omezujeme ho však časově – jen po dobu 1 měsíce od udělení přístupu do Logapky v rámci této služby, nedomluvíme-li se písemně (e-mail postačí) jinak. Licenci nemůžete postoupit na třetí osoby ani udělovat podlicence. Náš obsah zakazujeme dále rozmnožovat, rozšiřovat, či jakýmkoliv jiným způsobem sdělovat třetím osobám, jakož i upravovat, měnit, doplňovat, spojovat s jiným obsahem nebo vytvářet na jeho základě odvozená díla. Licenci vám v rámci této služby poskytujeme zdarma.
 4. Veškeré materiály, které během konzultace, v aplikaci Logapka nebo kdykoliv během poskytování služby od nás obdržíte, jsou určeny k vašemu osobnímu užití a musíte s nimi nakládat podle výše uvedeného odstavce. Pokud byste materiály používali jinak, došlo by k porušení autorských práv jak Dobré logopedie, tak našich případných dodavatelů. Takové jednání monitorujeme a vždy právně řešíme.

                                                        VII.        Reklamace

 1. Pokud máte za to, že námi poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo ji reklamovat. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít buď opravu, doplnění nebo slevu. Pokud vadu odstranit nejde a naši službu proto nejde využít, můžete odstoupit od smlouvy anebo chtít slevu.
 2. Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 3. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na webových stránkách nebo nahoře v těchto podmínkách. K reklamaci uveďte službu, které se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 4. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.
 5. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů (jste-li spotřebitelem).  Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.

                                                        VIII.        Osobní údaje

 1. Pokud nám budete vyplňovat dotazník týkající se vašeho logopedického dotazu, může se stát, že budete vyplňovat i informace ohledně vašeho zdravotního stavu. Takové informace spadají do kategorie „citlivých“ osobních údajů a my je můžeme zpracovávat na základě vašeho výslovného souhlasu . Z tohoto důvodu vás před odesláním formuláře žádáme o zaškrtnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů.
 2. Pokud vás zajímá, jak zpracováváme v dalších případech vaše osobní údaje, podívejte se sem.

                                              IX.        Poučení pro spotřebitele

 1. Podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy mezi námi. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady.
 2. Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradíte sami. Tyto náklady se neliší od základní sazby a nejsou námi nijak zpoplatněny.

                                                      X.        Závěrem

 1. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby obsahovaly mezinárodní prvek.
 2. Pokud jakýmkoliv způsobem podstatně porušíte tyto podmínky (např. budete neoprávněně užívat autorský obsah), můžeme od naší smlouvy odstoupit, což může mít za následek deaktivaci vašeho přístupu do Logapky, a tedy i ztrátu přístupu k obsahu. V takovém případě nerefundujeme již zaplacenou částku.
 3. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi (i třetích stran) budou naše služby nebo webové stránky dočasně nedostupné. Takové případy však budou zcela výjimečné a za tyto ojedinělé výpadky nerefundujeme uhrazenou cenu. Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost našich webových stránek a služby.
 4. Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí webu. Na již přijaté podmínky (a tedy uzavřené smlouvy) nebude mít taková změna vliv.
 
V Brně dne 19.3.2021

 

Kontaktní údaje:

Dobrá logopedie s.r.o., Sušilova 602/13, Brno, 602 00
IČ 06230369
 
info@dobralogopedie.cz
702 833 314